Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1492
Title: Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra trong tình hình hiện nay
Authors: Phùng, Hữu Phú
Keywords: Lí luận;Thực tiễn;Chính trị
Issue Date: 2011
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia, 900 tr
Abstract: Cuốn sách đề cập những vấn đề mới đặt ra trong tình hình quốc tế và trong nước hiện nay tác động, ảnh hưởng đến quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bao gồm các chuyên đề: về xu hướng của thời đai ngày nay; quan điểm, đường lối của các đảng cộng sản và công nhân trên thế giới hiện nay; chủ nghĩa tư bản hiện đại; quan niệm mới về chủ nghĩa xã hội; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội; vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam;... Đây thật sự là những vấn đề nóng bỏng đối với mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta trong xu thế toàn cầu hóa, mở rộng giao lưu và hội nhập thế giới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1492
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.