Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1484
Title: Giáo trình triết học (Dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn)
Authors: Phạm, Công Nhất
Keywords: Giáo trình;Triết học;Học viên;Cao học
Issue Date: 2013
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia-Sự thật, 434 tr
Abstract: Triết học là bộ môn không tách rời của văn hóa, văn minh nhân loại. Vì vậy, nghiên cứu triết học để trang bị cho mình những tri thức có tính trí tuệ cao của môn học này là nhu cầu văn hóa khách quan của con người. Ở nước ta hiện nay, bộ môn triết học là môn học bắt buộc trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trong hệ thống các viện, học viện. Cùng với đó, các cơ sở đào tạo đã biên soạn nhiều giáo trình triết học phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau. Tuy vậy, cho đến nay vẫn chưa có bộ giáo trình chuẩn, phù hợp với các học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn. Giáo trình này là công trình nghiên cứu của tập thể các nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm của Đại học Quốc gia Hà Nội, do PGS.TS. Phạm Công Nhất và PGS.TS. Đoàn Thị Minh Oanh làm chủ biên. Giáo trình gồm sáu chương, trình bày những vấn đề cơ bản nhất của bộ môn triết học, phù hợp với nội dung và đối tượng đào tạo đã được quy định, bao gồm: Chương 1: Khái lược triết học và lịch sử triết học; Chương 2: Triết học Mác - Lênin - cơ sở lý luận của thế giới quan và phương pháp luận khoa học; Chương 3: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong triết học Mác – Lênin; Chương 4: Lý luận hình thái - kinh tế xã hội và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chương 5: Giai cấp, dân tộc, nhân loại và vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay; Chương 6: Quan điểm triết học Mác - Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1484
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giaotrinhtriethoc.pdf58.3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.