Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1476
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật và việc vận dụng trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
Authors: Trần, Nghị
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Pháp luật;Vận dụng;Đổi mới;Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Chính trị quốc gia-Sự thật, 276 tr
Abstract: Sách gồm 4 chương: Chương I: Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật - một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng của khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Khái quát về những công trình nghiên cứu tiêu biểu về tư tưởng pháp luật Hồ Chí Minh bao gồm các công trình nghiên cứu trọng điểm cấp nhà nước và các công trình nghiên cứu tiêu biểu của các tổ chức, các nhà khoa học những năm gần đây. Từ đó nêu lên các vấn đề cơ bản đặt ra đối với việc tiếp tục nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật; Chương II: Quá trình hình thành, phát triển và các yếu tố chi phối quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật, trình bày khái niệm, đặc điểm của pháp luật, tư tưởng và tư tưởng pháp luật. Trong đó, tác giả chú trọng trình bày tới khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật và quá trình hình thành và phát triển cũng như các yếu tố cơ bản chi phối quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật, đó là truyền thống gia đình, quê hương, dân tộc, các tư tưởng chính trị pháp lý tiến bộ của nhân loại, thực tiễn hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh và thiên tài, bản lĩnh của Người; Chương III: Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật. Chương này tập trung phân tích những quan điểm cơ bản cấu thành tư tưởng pháp luật của Người. Với tính chất là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về pháp luật kiểu mới ở Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật đã luận giải hàng loạt nội dung cốt lõi và cơ bản nhất mà các tư tưởng pháp luật cần phải thể hiện đó là những quan điểm của Người về bản chất của pháp luật kiểu mới ở Việt Nam,về quan hệ của pháp luật với nhà nước, về quan hệ của pháp luật với dân chủ và về mối quan hệ của pháp luật với đạo đức. Tác giả cũng đồng thời chỉ ra những nội dung quan trọng về xây dựng pháp luật, thực hiện pháp luật và bảo vệ pháp luật trong tư tưởng pháp luật của Người; Chương IV: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam. Chương này tác giả khẳng định rằng việc tiếp tục nghiên cứu, học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách trong công tác lãnh đạo tư tưởng của Đảng và hoạt động quản lý của Nhà nước, trong hoạt động của cả hệ thống chính trị, để xác lập cơ sở tư tưởng tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nhà nước và pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, tác giả cũng trình bày những thành tựu quan trọng trong quá trình tổ chức triển khai nghiên cứu và vận dụng có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật trong các lĩnh vực xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật, bảo vệ pháp luật trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1476
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.