Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1468
Title: 10 tôn giáo lớn trên thế giới
Authors: Hoàng, Tâm Xuyên
Keywords: Tôn giáo;Thế giới
Issue Date: 2012
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia, 644 tr
Abstract: Cuốn sách tập trung giới thiệu khái quát bối cảnh ra đời, quá trình phát triển, phân phái, những kinh điển cơ bản, các nghi thức tế tự...của các tôn giáo lớn trên thế giới. Giới thiệu nguyên lý, nguồn gốc, niềm tin, biểu tượng, kinh sách... của các tôn giáo lớn trên thế giới như: tôn giáo Ai Cập cổ đại, tôn giáo Babilon cổ đại, đạo Zoroastre, đạo Mani, Bàlamôn, đạo Ấn Độ, Giaina, đạo Phật, đạo Xích, Thần Đạo giáo, đạo Do Thái, đạo Cơ Đốc, đạo Ixlam
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1468
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10 TÔN GIÁO LỚN TRÊN THẾ GIỚI.pdf44.07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.