Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1467
Title: Báo chí truyền thông hiện đại (Từ hàn lâm đến đời thường)
Authors: Nguyễn, Văn Dững
Keywords: Báo chí;Truyền thông;Hiện đại
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Abstract: Cuốn sách gồm 5 chương: Chương I: Truyền thông đại chúng; Chương II: Báo chí; Chương III: Đặc điểm báo chí hiện đại; Chương IV: Nhà báo và việc đào tạo báo chí; Chương V: Báo chí với vấn đề trẻ em. Trong cuốn sách này, khái niệm truyền thông đại chúng được tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau. Từ đó, người đọc có thể hiểu một cách cặn kẽ và sâu sắc về vai trò và tác động của truyền thông đại chúng tới đời sống xã hội. Cùng với đó, khái niệm “báo chí” phân tích một cách sâu sắc, toàn diện và cụ thể, rõ ràng. Từ những phân tích về đối tượng tác động, cơ chế tác động, tác giả rút ra vai trò và tác động của báo chí, nhất là năng lực giám sát xã hội của báo chí. Báo chí dù là truyền thống hay hiện đại cũng tự thân nó mang trong mình những đặc điểm đặc thù. Khía cạnh này được tác giả lập luận chặt chẽ và khoa học, từ đó đưa ra những giải pháp để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về báo chí và những vấn đề cơ bản của tự do báo chí. Các vấn đề như phẩm chất nghề nghiệp của nhà báo; vai trò xã hội của báo chí và vấn đề đào tạo cử nhân trong thời kì mới; báo chí với vấn đề trẻ em;… được trình bày cụ thể, đầy đủ và hấp dẫn tại chương IV, V. Cùng với việc nghiên cứu, tìm hiểu những quy luật cơ bản của hoạt động báo chí, việc nêu ra mô hình phẩm chất cần yếu của nhà báo vừa có ý nghĩa cho công tác đào tạo nhà báo trẻ, vừa có thể giúp các nhà báo trẻ đang hành nghề tự suy ngẫm, kiểm nghiệm nhằm từng bước tự hoàn thiện và nâng cao năng lực hoạt động chuyên môn nghề nghiệp. Chương V, tác giả bàn đến báo chí về đề tài trẻ em, nhằm thống nhất nhận thức, tìm kiếm cách thức và giải pháp tiếp tục nâng cao năng lực của báo chí trong việc tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em- nhóm công chúng được dư luận xã hội cũng như mỗi chúng ta ngày càng quan tâm sâu sắc.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1467
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG HIỆN ĐẠI (TỪ HÀN LÂM ĐẾN ĐỜI THƯỜNG).pdf51.94 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.