Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1465
Title: Tập bài giảng về quan điểm chính trị trong một số tác phẩm kinh điển Mác - Lênin
Authors: Nguyễn, Thanh Tuấn
Keywords: Bài giảng;Quan điểm chính trị;Chủ nghĩa Mác-Lênin;Tác phẩm kinh điển
Issue Date: 2011
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia, 536 tr
Abstract: Tác phẩm kinh điển Mác - Lênin là một phần vô cùng quan trọng trong di sản đồ sộ, quý giá mà các nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác - Lênin để lại cho kho tàng tri thức nhân loại. trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn luôn chú trọng việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, các tác phẩm kinh điển Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Chính nhờ đó mà sự nghiệp cách mạng của chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Tập bài giảng về quan điểm chính trị trong một số tác phẩm kinh điển Mác – Lênin. Cuốn sách được hình thành trên cơ sở kế thừa, có sửa chữa, bổ sung cuốn Quan điểm chính trị trong một số tác phẩm kinh điển Mác – Lênin đã xuất bản năm 2008 của các tác giả. Cuốn sách gồm 13 bài giảng, dùng cho các chương trình đào tạo đại học và trên đại học các bộ môn khoa học Mác – Lênin. Trong đó, hai bài đầu trình bày về quan niệm, ý nghĩa và một số phương pháp nghiên cứu, giới thiệu tác phẩm kinh điển Mác – Lênin trên lĩnh vực chính trị; quan điểm chung về chính trị và yêu cầu, phương hướng vận dụng, phát triển sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chính trị ở Việt Nam hiện nay; 11 bài còn lại nghiên cứu, giới thiệu cụ thể, sâu sắc về quan điểm chính trị trong 11 tác phẩm kinh điển của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Mác – Lênin.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1465
Appears in Collections:Giáo trìnhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.