Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1455
Title: Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới
Authors: Nguyễn, Danh Tiên
Keywords: Đảng cộng sản Việt Nam;Lãnh đạo;Xây dựng;Phát triển;Văn hóa;Thời kì đổi mới
Issue Date: 2012
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia, 340 tr
Abstract: Được nhìn nhận là nguồn lực nội sinh và trung tâm điều tiết sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa ngày càng được coi trọng, đánh giá cao trong sự phát triển toàn diện và bền vững của xã hội, đặc biệt là nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò, vị trí của văn hóa từng bước được nâng lên với quan niệm văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Từ nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí của văn hóa, Đảng ta đã từng bước đổi mới tư duy lý luận và đường lối văn hóa. Quá trình không ngừng bổ sung và phát triển đường lối văn hóa của Đảng thể hiện qua Nghị quyết Đại hội VI, VII, VIII, IX, X, XI, trong đó, Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII là bước đột phá, đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về văn hóa khi đề ra được một chiến lược văn hóa phù hợp với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở chiến lược, đường lối văn hóa đó, Đảng tập trung lãnh đạo xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc một cách toàn diện, trong đó tập trung chỉ đạo những lĩnh vực văn hóa cơ bản: xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phát triển văn học, nghệ thuật và hệ thống thông tin đại chúng. Sự lãnh đạo của Đảng đã hướng các hoạt động văn hóa đến các giá trị chân, thiện, mỹ và bảo đảm đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa đã mang lại nhiều thành tựu cho sự phát triển bền vững của đất nước, bên cạnh đó, Đảng cũng thu nhận được một số kinh nghiệm quý báu. Chính những thành tựu và kinh nghiệm đó đã, đang và sẽ tạo tiền đề cho sự nghiệp chấn hưng nền văn hóa dân tộc trong thế kỷ mới và sự lãnh đạo của Đảng là một bảo đảm cho sự thành công của sự nghiệp này. Tất cả những nội dung trên được nghiên cứu một cách cụ thể trong cuốn sách Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới, với 4 chương sách khái quát quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa từ năm 1986 đến nay: Chương I: Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong những năm đất nước tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện (từ năm 1986 đến tháng 6-1996); Chương II: Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong những năm đầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (tháng 6-1996 đến năm 2001); Chương III:Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thập kỷ đầu thế kỷ XXL; Chương IV: Một số thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm trong quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1455
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.