Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1451
Title: Luật xuất bản 2012
Keywords: Luật xuất bản;2012
Issue Date: 2013
Publisher: H.: Thông tin và truyền thông, 68 tr
Abstract: Đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20/11/2012. Ngày 03/12/2012, Chủ tịch nước đã ký Lệnh số 21/2012/L-CTN về việc công bố Luật Xuất bản và Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013 và thay thế Luật Xuất bản 30/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2008/QH12. Để nhanh chóng phổ biến Luật Xuất bản đến đông đảo các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành Thông tin và Truyền thông, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách “Luật Xuất bản 2012”. Nội dung của Luật Xuất bản gồm 6 chương, 54 điều, giới thiệu những quy định chung, những quy định trong lĩnh vực xuất bản, lĩnh vực in xuất bản phẩm, lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm, xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử…
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1451
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUẬT XUẤT BẢN 2012.pdf8.52 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.