Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1447
Title: Phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội
Authors: Trần, Thị Minh
Keywords: Phát triển;Văn hóa;Tinh thần;Xã hội
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia - Sự Thật, 232 tr
Abstract: Cuốn sách tập trung nghiên cứu, làm rõ nội dung phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội; khẳng định tính đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển văn hóa. Đồng thời, cuốn sách phân tích thực trạng cũng như những vấn đề đặt ra, phương hướng và giải pháp trong việc phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương I: Một số vấn đề lý luận về phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội; - Chương II: Thực trạng phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay; Chương III: Phương hướng và giải pháp phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1447
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VỚI TƯ CÁCH NỀN TẢNG TINH THẦN CỦA XÃ HỘI.pdf15.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.