Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1442
Title: Lịch sự trong giao tiếp tiếng Việt
Authors: Đào, Nguyên Phúc
Keywords: Giao tiếp;Tiếng Việt;Lịch sự
Issue Date: 2013
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia, 250 tr
Abstract: Con người luôn sống trong các quan hệ xã hội đa dạng, phức tạp. Để duy trì tốt các mối quan hệ này, mỗi người cần phải có cách xử thế đúng đắn, lịch sự, không làm nguy hại đến thể diện của đối tác trong quá trình tiếp xúc, Chính ngôn ngữ trong giao tiếp là phương tiện quan trọng nhất thể hiện yếu tố lịch sự của các bên tham gia hội thoại. Với mục đích giúp bạn đọc hiểu rõ tầm quan trọng của yếu tố lịch sự trong ngôn ngữ giao tiếp nói chung, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách “Lịch sự trong giao tiếp tiếng Việt” chủ yếu dựa trên tư liệu đoạn thoại xin phép của TS. Đào Nguyên Phúc. Sách có bố cục gồm bốn chương: Chương I: Cơ sở lý thuyết; Chương II: Đặc điểm cấu trúc của hành vi xin phép, hành vi hồi đáp và đoạn thoại xin phép; Chương III: Lịch sự trong hành vi xin phép; Chương IV: Lịch sự trong hành vi hồi đáp. Nội dung cuốn sách là kết quả khảo sát, nghiên cứu, phân tích thực tế những đoạn hội thoại Việt ngữ có sử dụng hành vi ngôn ngữ xin phép; từ đó làm sáng tỏ đặc điểm cấu trúc của đoạn, thoại và đặc điểm của các thành tố trong cấu trúc của đoạn thoại. Đồng thời, cuốn sách đã áp dụng các thành tựu của lý thuyết ngôn ngữ về lịch sự để tìm hiểu mô hình ngôn ngữ nhằm thực hiện các chiến lược lịch sự trong giao tiếp tiếng Việt.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1442
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LỊCH SỰ TRONG GIAO TIẾP TIẾNG VIỆT.pdf35.31 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.