Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1434
Title: Đổi mới công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế - Lý luận và thực tiễn
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà
Keywords: Công tác xã hội;Kinh tế thị trường;Hội nhập quốc tế;Lí luận;Thực tiễn
Issue Date: 2013
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia, 388 tr
Abstract: Cuốn sách “ Đổi mới công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế - Lý luận và thực tiễn” là kết quả của một đề tài nghiên cứu công phu, mang tính liên ngành, được tiếp cận trên các góc độ triết học, sử học, xã hội học, khoa học chính sách và khoa học dự báo, nhằm đánh giá công tác xã hội Việt Nam trong lịch sử cũng như trong hiện tại, thực trạng hoạt động công tác xã hội hiện nay. Đồng thời, tìm hiểu những yếu tố thúc đẩy, cản trở việc phát huy hiệu quả của các hoạt động này, để từ đó đề xuất những khuyến nghị về mặt chính sách đối với Đảng và Nhà nước nhằm phát triển nghề công tác xã hội chuyên nghiệp tại Việt Nam. Cuốn sách cũng đưa ra những luận cứ quan trọng cho việc hoạch định chiến lược về chính sách của Đảng, Nhà nước ở tầm vĩ mô đối với công tác xã hội, góp phần xây dựng chiến lược phát triển nhân lực công tác xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường. Nội dung cuốn sách gồm 5 chương: Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới công tác xã hội tại Việt Nam; Chương II: Kinh nghiệm xây dựng và phát triển công tác xã hội ở một số quốc gia và châu lục trên thế giới; Chương III: Thực trạng công tác xã hội ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; Chương IV: Dự báo xu hướng biến đổi công tác xã hội giai đoạn 2010-2020; Chương V: Đổi mới công tác xã hội ở Việt Nam
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1434
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.