Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1423
Title: Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam
Authors: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Kinh tế;Chính trị;Quan hệ;Đổi mới;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia, 464 tr
Abstract: Quan hệ giữa kinh tế và chính trị là quan hệ cơ bản, tồn tại khách quan trong mọi xã hội có phân chia giai cấp và được tổ chức thành nhà nước; là mối quan hệ mật thiết giữa cơ sở hạ tầng với kiến trúc thượng tầng; quan hệ giữa cái khách quan và cái chủ quan; giữa cái tất yếu và cái có thể… Nhận thức đúng và giải quyết thành công quan hệ giữa kinh tế và chính trị là vấn đề có ý nghĩa quyết định chiều hướng, nội dung, nhịp độ, hiệu quả và mức độ bền vững của sự phát triển. Xuất phát từ nhận thức và tư duy đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước vận dụng đúng đắn và giải quyết sáng tạo mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong quá trình đổi mới, nhờ đó cách mạng nước ta đã thu được những thành tựu to lớn: đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển tri thức và hội nhập sâu, rộng vào đời sống quốc tế. Tuy nhiên, cho đến nay, chúng ta vẫn chưa nhận thức thấu đáo và có hệ thống những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ giữa kinh tế và chính trị, chưa làm rõ về mặt lý luận quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam. Thực tế ở nước ta hiện nay: kinh tế đổi mới nhanh hơn chính trị, các yếu tố của kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ và hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới trong khi đổi mới chính trị còn nhiều bất cập, đặc biệt là hệ thống pháp luật, những cải cách chính trị chưa theo kịp tốc độ phát triển của kinh tế thị trường... Vì vậy, việc nghiên cứu để làm rõ mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, chỉ rõ những thành công, và cả những mâu thuẫn, cản trở để rút kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp hữu hiệu trong giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị ở nước ta hiện nay là vấn đề quan trọng và có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. Để góp phần nghiên cứu, làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta, chỉ rõ những thành công, và cả những mâu thuẫn, cản trở để rút ra kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp hữu hiệu trong giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị ở nước ta hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quôc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách “Quan hê giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam do GS. TS. Dương Xuân Ngọc chủ biên, cuốn sách gồm ba chương: Chương I: Quan hệ giữa đổi mái kinh tế và đổi mới chính trị -Cơ sỏ lý luận và thực tiễn; Chương II: Những nhân tố tác động và thực trạng giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay; Chương III: Quan điểm, giải pháp về nhận thức và giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa đổi mối kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1423
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QUAN HỆ GIỮA ĐỔI MỚI KINH TẾ VÀ ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM.pdf61.14 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.