Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1417
Title: Báo chí thế giới và xu hướng phát triển
Authors: Đinh, Thị Thúy Hằng
Keywords: Báo chí;Thế giới;Xu hướng;Phát triển
Issue Date: 2008
Publisher: H.: Thông tấn, 168 tr
Abstract: Xu thế toàn cầu hóa diễn ra trên thế giới đã và đang tác động to lớn vào sự phát triển của ngành truyền thông nói chung và báo chí nói riêng. Các nguồn thông tin đa dạng, phong phú thỏa mãn các nhu cầu thông tin trong xã hội, đòi hỏi phải có một cách tiếp cận hợp lý để hình thành dư luận xã hội tích cực, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi quốc gia. Cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc những lý luận , khái niệm, phạm trù và hoạt động báo chí đang phổ biến tại các trường đại học trên thế giới và trong nghiên cứu báo chí. Đây là một vấn đề hết sức cần thiết trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay đối với các cơ sở nghiên cứu lý luận báo chí ở Việt Nam. Cuốn sách gồm 5 chương: I.Lý luận báo chí thế giới; II.Nghề báo; III. Bàn về tự do báo chí; IV. Thực tiễn báo chí thế giới; V. Hội tụ truyền thông, xu thế phát triển của báo chí thế giới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1417
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BÁO CHÍ THẾ GIỚI XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN.pdf19.59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.