Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1415
Title: Sáng tạo tác phẩm báo mạng điện tử
Authors: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Báo mạng điện tử;Sáng tạo;Tác phẩm
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia, 402 tr
Abstract: Trên cơ sở những lý luận chung, cơ bản về báo mạng điện tử, có sự vận dụng khéo léo quan điểm của Đảng và Nhà nước về báo chí nói chung, báo mạng điện tử nói riêng, kết hợp với việc tổng kết tham khảo kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động báo chí của các nhà báo trong và ngoài nước và kinh nghiệm thực tiễn làm báo, các tác giả đã hệ thống những vấn đề lý thuyết và thực tiễn để biên soạn cuốn sách thành 9 chương phản ánh những nguyên tắc, những nội dung cơ bản về 8 thể loại hay được sử dụng của báo mạng điện tử. Việc hệ thống hoá về mặt lý luận các đặc trưng và phương pháp sáng tạo các thể loại báo chí trong chuyên ngành báo mạng điện tử một cách bài bản và quy mô, các tác giả đi sâu phân tích cụ thể các kỹ năng thực hành đối với từng thể loại báo mạng điện tử. Cuốn sách không chỉ phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập của sinh viên, học viên chuyên ngành báo chí, đặc biệt là chuyên ngành báo mạng điện tử, mà còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí và quan tâm đến vấn đề này.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1415
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SÁNG TẠO TÁC PHẨM BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ.pdf80.95 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.