Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1393
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Trường Giang-
dc.contributor.authorPhạm, Trần Thái Ly-
dc.date.accessioned2015-11-06T13:08:37Z-
dc.date.available2015-11-06T13:08:37Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1393-
dc.description.abstractLuận văn làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến đề tài như: hình ảnh, diễn viên điện ảnh, xây dựng hình ảnh, báo điện tử và hoạt động của báo điện tử; Khảo sát phân tích thực trạng hình ảnh diễn viên điện ảnh Hàn Quốc trên 3 báo mạng điện tử lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2013; Đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng và cải thiện hình ảnh diễn viên điện ảnh Hàn Quốc trên báo mạng điện tử Việt Nam.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Học viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofseriesPhòng đọc Mở;-
dc.subjectHình ảnhvi
dc.subjectDiễn viên điện ảnhvi
dc.subjectHàn Quốcvi
dc.subjectBáo điện tửvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleHình ảnh diễn viên điện ảnh Hàn Quốc trên báo mạng điện tử Việt Namvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Tran Thai Ly.pdf1.43 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.