Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1393
Title: Hình ảnh diễn viên điện ảnh Hàn Quốc trên báo mạng điện tử Việt Nam
Authors: Phạm, Trần Thái Ly
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Hình ảnh;Diễn viên điện ảnh;Hàn Quốc;Báo điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến đề tài như: hình ảnh, diễn viên điện ảnh, xây dựng hình ảnh, báo điện tử và hoạt động của báo điện tử; Khảo sát phân tích thực trạng hình ảnh diễn viên điện ảnh Hàn Quốc trên 3 báo mạng điện tử lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2013; Đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng và cải thiện hình ảnh diễn viên điện ảnh Hàn Quốc trên báo mạng điện tử Việt Nam.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1393
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Tran Thai Ly.pdf1.43 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.