Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1392
Title: Bộ Y Tế với hoạt động truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá
Authors: Nguyễn, Thu Hương
Advisor: Hà, Huy Phượng
Keywords: Hoạt động;Truyền thông;Phòng chống;Tác hại;Thuốc lá;Bộ Y tế
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến truyền thông, truyền thông đại chúng, truyền thông liên quan đến lĩnh vực PCTH thuốc lá. Vai trò, đặc điểm của truyền thông, các mô hình, chu trình truyền thông và phương thức đánh giá hiệu quả tác động của truyền thông. Khảo sát nội dung, hình thức truyền thông PCTH thuốc lá, đánh giá của công chúng về hoạt động truyền thông về PCTH thuốc lá của Bộ Y tế, đồng thời cũng chỉ ra những ưu điểm và hạn chế, những nguyên nhân của những hạn chế đó. Từ những kết quả khảo sát, tác giả luận văn đưa ra các giải pháp, khuyến nghị đối với các cơ quan quản lý, cơ quan ban hành chính sách, cũng như các cơ quan truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông PCTH thuốc lá nói chung và hoạt động truyền thông PCTH thuốc lá của Bộ Y tế nói riêng.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1392
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thu Huong.pdf3.7 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.