Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1380
Title: Sử dụng truyền thông xã hội quảng bá thông tin cho báo điện tử Việt Nam hiện nay
Authors: Bùi, Thị Bông
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Sử dụng;Truyền thông;Xã hội;Quảng bá;Thông tin;Báo điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Trên cơ sở hệ thống khung lý thuyết truyền thông xã hội, công chúng báo chí và phương thức sử dụng truyền thông xã hội trong quảng bá thông tin báo chí, luận văn đánh giá thực trạng sử dụng truyền thông xã hội để quảng bá thông tin tại VnExpress, VietnamPlus, Nhân Dân điện tử, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm quảng bá thông tin cho ba cơ quan báo chí này nói riêng, các báo điện tử khác cũng như các cơ quan báo chí nói chung tại Việt Nam.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1380
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Thi Bong.pdf2.93 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.