Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1379
Title: Báo in với nhiệm vụ phát triển bền vững ngành thuỷ sản
Authors: Trần, Thị Thu Hiền
Advisor: Vũ, Văn Hà
Keywords: Báo viết;Nhiệm vụ;Phát triển bền vững;Thủy sản
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn làm rõ quan niệm phát triển bền vững và phát triển bền vững ngành thủy sản; Phân tích làm rõ vai trò báo chí đối với nhiệm vụ thông tin tuyền truyền phát triển bền vững ngành thủy sản và những nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng tuyên truyền; Khảo sát thực trạng cách thức, nội dung và hình thức tuyên truyền phát triển bền vững ngành thủy sản trên các báo in. Phân tích, đánh giá những thành công, hạn chế trong công tác này và nguyên nhân của những thành công, hạn chế đó; Đề xuất một số giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về phát triển bền vững ngành thủy sản trên các phương tiện thông tin đại chúng nói chung và báo in nói riêng.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1379
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Thu Hien.pdf1.76 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.