Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1376
Title: Kỹ năng làm tin cho hệ thời sự - chính trị - tổng hợp VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam
Authors: Phạm, Hải Anh
Advisor: Đinh, Thị Thu Hằng
Keywords: Kĩ năng;Viết tin;Thời sự;Chính trị;Tổng hợp;Đài Tiếng nói Việt Nam;Kênh VOV1
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về kỹ năng làm tin cho hệ chương trình phát thanh như: khái niệm, vai trò, đặc điểm nội dung và hình thức của tin phát thanh, hệ chương trình phát thanh và kỹ năng làm tin cho hệ phát thanh; Tiến hành khảo sát, thống kê, phân tích làm rõ thực trạng, thành công, hạn chế của kỹ năng làm tin cho hệ Thời sự chính trị tổng hợp VOV1; Đề xuất những giải pháp nhằm góp phần nâng cao kỹ năng làm tin cho hệ Thời sự chính trị tổng hợp VOV1.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1376
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Hai Anh.pdf974.22 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.