Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1363
Title: Báo Quân đội nhân dân với công tác tuyên truyền đối ngoại quân sự
Authors: Hoàng, Thị Bắc
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Báo Quân đội nhân dân;Tuyên truyền;Đối ngoại;Quân sự
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn khái quát hệ thống những vấn đề lý luận liên quan đến công tác tuyên truyền đối ngoại quân sự nói chung và đối ngoại quân sự trên báo Quân đội nhân dân nói riêng; Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền đối ngoại quân sự trên báo Quân đội nhân dân từ tháng 1/2013 đến tháng 6/2014; Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền đối ngoại quân sự trên báo Quân đội nhân dân trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1363
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang Thi Bac.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.