Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1359
Title: Tính chuyên biệt của kênh truyền hình ANTV1
Authors: Đặng, Thị Trung Kiên
Advisor: Vũ, Quang Hào
Keywords: Tính chuyên biệt;Kênh ANTV1
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn xác lập một cách hiểu về tính chuyên biệt của báo chí truyền thông nói chung và của một kênh truyền hình nói riêng; Hệ thống các phương diện thể hiện tính chuyên biệt; Khảo sát một số nhóm công chúng để rút ra những kinh nghiệm trong việc thu hút khán giả đối với các chương trình chuyên biệt; Đưa ra một số giải pháp để tăng tính chuyên biệt của kênh ANTV1 mà vẫn cân bằng được tính chuyên biệt của kênh này với đối tượng công chúng rộng rãi.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1359
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dang Thi Trung Kien.pdf951.76 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.