Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1355
Title: Thông tin về lĩnh vực điện lực trên báo mạng điện tử hiện nay
Authors: Trần, Thị Thúy Vân
Advisor: Vũ, Văn Hà
Keywords: Thông tin;Lĩnh vực;Điện lực;Báo mạng điện tử
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn làm rõ một số khái niệm, nội dung về thông tin báo chí, đặc biệt là một cách có hệ thống; khảo sát thực trạng trên báo mạng điện tử hiện nay; phân tích, đánh giá mặt tích cực và hạn chế về nội dung và hình thức trên các báo được khảo sát; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trên báo chí nước ta trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1355
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Thuy Van.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.