Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1354
Title: Báo chí truyền hình với vấn đề thông tin lao động việc làm hiện nay
Authors: Trần, Kim Lê
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Báo chí;Truyền hình;Thông tin;Lao động;Việc làm
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn hệ thống hoá lý thuyết về truyền thông, tâm lý tiếp nhận của công chúng, cơ chế tác động của truyền thông, lý thuyết truyền thông điệp cho đối tượng; Khảo sát mô tả việc cung cấp thông tin về lao động việc làm trên cơ sở nghiên cứu các chương trình truyền hình về lao động việc làm đang phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam; Khảo sát mô tả nhu cầu, mong muốn thông tin về lao động việc làm của công chúng truyền hình; Đề xuất giải pháp và mô hình kênh thông tin lao động việc làm của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1354
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Kim Le.pdf792.16 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.