Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1350
Title: Hoạt động tương tác trong các chương trình truyền hình trên kênh VTV6 (Khảo sát các chương trình: Bữa trưa vui vẻ. Thư viện cuộc sống. Có gì mới sáng nay từ 1/2014 - 6/2014)
Authors: Nguyễn, Thị Thu Trà
Advisor: Nguyễn, Thị Thoa
Keywords: Hoạt động;Tương tác;Chương trình truyền hình;Kênh VTV6
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Dựa trên cơ sở lý luận, thực tiễn và thực trạng của các phương thức tương tác trên truyền hình ở thế giới cũng như tại Việt Nam, luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt động tương tác trong các chương trình truyền hình trên kênh VTV6 (do Ban Thanh thiếu niên Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất, dành cho đối tượng khán giả thanh thiếu niên), từ đó đề xuất một số giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động tương tác trên truyền hình cho các chương trình trên kênh VTV6.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1350
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thu Tra.pdf1.46 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.