Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1342
Title: Phản biện xã hội trong tác phẩm báo chí điều tra ở nước ta hiện nay
Authors: Lê, Thị Diệu Linh
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Phản biện xã hội;Tác phẩm;Báo chí;Điều tra;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn hệ thống hóa các khái niệm liên quan, lý luận về phản biện xã hội và vai trò phản biện xã hội của báo chí điều tra ở nước ta hiện nay; Phân tích thực trạng tác phẩm báo chí điều tra trong nhiệm vụ phản biện xã hội. Khảo sát các tờ báo tiêu biểu (Tuổi trẻ, Thanh niên, Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Dantri.com.vn), phản biện một số vấn đề tiêu biểu thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội; Nhận diện, phân tích những vấn đề đặt ra và đề xuất khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng phản biện xã hội của tác phẩm báo chí điều tra ở nước ta hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1342
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Dieu Linh.pdf2.69 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.