Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1340
Title: Một số vấn đề đặt ra từ khung chương trình phát sóng truyền hình tại Việt Nam hiện nay
Authors: Lê, Minh Đức
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Chương trình;Phát sóng;Truyền hình;Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu những lý luận và thực tiễn về khung chương trình truyền hình, luận văn khảo sát thực trạng khung chương trình phát sóng truyền hình cũng như đánh giá của khán giả về khung chương trình của các kênh khảo sát, rút ra các điểm mạnh và điểm yếu của các khung này. Trên cơ sở đó, tác giả sẽ đưa ra những khuyến nghị khoa học nhằm nâng cao chất lượng của khung chương trình truyền hình ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1340
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Minh Duc.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.