Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1336
Title: Báo in thủ đô với việc bảo tồn văn hóa làng xã các huyện ngoại thành Hà Nội hiện nay
Authors: Đỗ, Hùng Anh
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Báo viết;Thủ đô;Văn hóa làng xã;Bảo tồn;Ngoại thành;Hà Nội
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn khái quát những cơ sở lý luận và thực tế về báo in, vị trí vai trò của báo in với đời sống văn hóa xã hội nói chung và với việc bảo tồn văn hóa làng xã vùng ngoại thành Hà Nội nói riêng; Khảo sát, đánh giá thực trạng của Báo in Thủ đô trong việc tạo ảnh hưởng đến quá trình bảo tồn văn hóa làng xã ở các huyện ngoại thành Hà Nội hiện nay; Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động báo chí Thủ đô góp phần nâng cao tầm ảnh hưởng cua báo chí với các tổ chức xã hội, các cơ quan quản lý văn hóa, các dòng họ, gia đình và nhân dân ở khu vực ngoại thành Hà Nội nhằm đấu tranh đẩy lùi những biểu hiện yếu kém, tiêu cực trong đời sống văn hóa hiện nay ở làng xã, đồng thời góp phần định hướng, xây dựng những mô hình phù hợp bảo vệ những nét đẹp của văn hóa làng xã Việt Nam.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1336
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Hung Anh.pdf770.83 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.