Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1335
Title: Mối quan hệ giữa tác phẩm báo mạng điện tử và vấn đề tối ưu hóa công cụ tìm kiếm google
Authors: Đặng, Linh Chi
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Báo mạng điện tử;Tác phẩm;Tìm tin;Tối ưu hóa;Google
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến đề tài như: tác phẩm báo mạng điện tử, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Google, vai trò của mối quan hệ thiết yếu giữa tác phẩm báo mạng điện tử và vấn đề tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Google, các yếu tố quyết định việc tác phẩm báo mạng điện tử ứng dụng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Google, cách thức báo mạng điện tử ứng dụng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Google đối với tác phẩm; Khảo sát thực trạng mối quan hệ giữa tác phẩm báo mạng điện tử và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Google thông qua thực trạng ứng dụng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Google cho tác phẩm báo mạng điện tử trên 3 tờ báo mạng, từ đó phân tích, đánh giá những thành công và hạn chế của mối quan hệ giữa tác phẩm báo mạng điện tử và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Google; Thông qua kết quả khảo sát thực trạng, đề xuất những giải pháp đối với cơ quan báo mạng điện tử và đặc biệt là những giải pháp dành cho đội ngũ sáng tạo tác phẩm báo mạng điện tử nhằm nâng cao hiệu quả trong việc xử lý mối quan hệ giữa tác phẩm báo mạng điện tử và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Google.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1335
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dang Linh Chi.pdf2.37 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.