Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1333
Title: Đấu tranh chống tham nhũng và lợi ích nhóm - kinh nghiệm thế giới và Việt Nam: Thông tin chuyên đề số 4 - 2015
Keywords: Đấu tranh;Chống tham nhũng;Lợi ích nhóm;Kinh nghiệm;Thế giới;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Kết cấu của Thông tin chuyên đề gồm 2 phần: Phần I: Những vấn đề lý luận về đấu tranh chống tham nhũng và lợi ích nhóm Phần II: Kinh nghiệm đấu tranh chống tham nhũng và lợi ích nhóm trên thế giới và Việt Nam.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1333
Appears in Collections:Thông tin chuyên đề

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thong tin CD so 4-2015.pdf3.59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.