Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1332
Title: Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế - thời cơ và thách thức đối với Việt Nam hiện nay: Thông tin chuyên đề số 3 - 2015
Keywords: Toàn cầu hóa;Hội nhập quốc tế;Thời cơ;Thách thức;Việt Nam;Thông tin chuyên đề
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Kết cấu của Thông tin chuyên đề gồm 3 phần: Phần I: Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế - những vấn đề lý luận Phần II: Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế trên lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế và đối ngoại Phần III: Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế trên lĩnh vực báo chí, văn hóa và giáo dục
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1332
Appears in Collections:Thông tin chuyên đề

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thong tin CD so 3-2015.pdf4.71 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.