Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/133
Title: Lý thuyết chung về quản lý xã hội
Authors: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Quản lí xã hội;Giáo trình
Issue Date: 2010
Publisher: Giáo dục
Abstract: Cuốn sách gồm 09 chương với những nội dung: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học, các khái niệm; Chủ thể, khách thể và bộ máy quản lý xã hội; Nguyên tắc và phương pháp quản lý xã hội; Quản lý xã hội của nhà nước; Các thiết chế xã hội trong quản lý nhà nước; Quản lý sự biến đổi; Thông tin xã hội và quản lý xã hội; Nhân tố con người trong quản lý xã hội; Văn hóa trong quản lý xã hội.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/133
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ly thuyet chung ve QLXH.pdf33.54 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.