Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1323
Title: Mác - Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh bàn về báo chí xuất bản
Authors: Vũ, Duy Thông
Keywords: C.Mác;Ăngghen;Lênin;Hồ Chí Minh;Báo chí;Xuất bản
Issue Date: 2004
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia, 388 tr
Abstract: Nhằm cung cấp cho bạn đọc tài liệu nghiên cứu, học tập tư tưởng của Mác- Ăngghen, Lênin và Hồ Chí Minh về báo chí, xuất bản, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp cùng Vụ Báo chí, Ban Tư tưởng -Văn hoá Trung ương tổ chức nghiên cứu, tuyển chọn và xuất bản cuốn sách Mác- Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh bàn về báo chí, xuất bản, do PGS.TS. Vũ Duy Thông chủ biên. C.Mác- Ph. Ăngghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh là những lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản đã bắt đầu cuộc đời hoạt động của mình bằng tiếng nói đấu tranh của báo chí. Bằng những bài báo, tác phẩm của mình, các nhà cách mạng vô sản đã đã tiến hành luận chiến bảo vệ lợi ích của quảng đại quần chúng nhân dân lao động, bác bỏ và đánh bại các luận điệu của thế lực thù địch. Báo chí cách mạng thực sự là vũ khí chiến đấu của giai cấp công nhân, là cơ quan tuyên truyền, tham gia vào việc tổ chức và phát triển xã hội bằng hoạt động ngôn luận của mình. Trọng trách của báo chí, xuất bản cách mạng là phục vụ lợi ích của nhân dân lao động, vì sự tiến bộ và giải phóng con người. Cuốn sách được chia làm ba phần: Phần I: C. Mác- Ph.Ăng ghen bàn về báo chí xuất bản; Phần II: V.I.Lênin bàn về báo chí, xuất bản; Phần III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí, xuất bản. Trong mỗi phần, nhóm biên soạn đã sắp xếp nội dung các đoạn trích theo vấn đề, sau mỗi đoạn trích có ghi xuất xứ tác phẩm trích dẫn.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1323
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mác - Ăngghen, lênin, HCM bàn về báo chí xuất bản .pdf53.38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.