Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1320
Title: Giáo trình kinh tế đối ngoại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Giáo trình;Kinh tế đối ngoại;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia, 446 tr
Abstract: Giáo trình cung cấp những vấn đề về kinh tế đối ngoại Việt Nam trên cơ sở đã có những kiến thức cơ bản về kinh tế Việt Nam; Cuốn sách gồm 08 chương, đề cập đến: Khái quát về kinh tế đối ngoại (Khái niệm kinh tế đối ngoại, vai trò v à tính chất cơ bản của kinh tế đối ngoại, quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế đối ngoại, khả năng, điều kiện phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam,…); Kinh tế đối ngoại – bột bộ phận quan trọng của kinh tế Việt Nam từ năm 1954 đến nay; Ngoại thương Việt Nam; Thị trường ngoại hối Việt Nam; Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam; Viện trợ phát triển chính thức ở Việt Nam; Hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam; Việt Nam thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế…
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1320
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình kinh tế đối ngoại Việt Nam- nguyễn anh tuấn.pdf83.72 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.