Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1319
Title: 101 câu hỏi và trả lời về công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng
Authors: Lê, Minh Hoài
Keywords: Công tác tổ chức;Kiểm tra;Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia, 330 tr
Abstract: Dưới dạng câu hỏi và trả lời, cuốn sách giới thiệu tương đối hệ thống các quy định của điều Đảng, một số nghị định liên quan đến Chính phủ và những văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Trong đó gồm các nội dung: tổ chức và công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và cơ quan kiểm tra của Đảng; các cơ quan nhà nưóc; một số tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị nước ta; các cấp uỷ Đảng triển khai nhiệm vụ lãnh đạo hệ thống chính trị như thế nào; chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước (Quốc hội, Chính phủ) trong việc cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng thành các chính sách, giải pháp, chương trình thực hiện có hiệu quả công cuộc đổi mới đất nước; chức năng, nhiệm vụ của các uỷ ban trong Quốc hội và của các bộ, ngành trong cơ cấu tổ chức của Chính phủ và chức năng, nhiệm vụ của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một số đoàn thể chính trị - xã hội trong việc vận động nhân dân cả nước xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1319
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
101 câu hỏi và trả lời về công tác tổ chức.pdf43.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.