Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1315
Title: Phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2011-2020: những vấn đề phương pháp luận
Authors: Phạm, Huy Đức
Keywords: Văn hóa;Việt Nam;Phát triển;Phương pháp luận
Issue Date: 2009
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia, 342 tr
Abstract: Nghiên cứu vấn đề Phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 trên cơ sở tổng kết thực tiễn 25 năm xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một nội dung quan trọng nhằm phân tích, đánh giá thực trạng văn hóa Việt Nam và thực trạng lãnh đạo, quản lý văn hóa của Đảng và Nhà nước; chỉ rõ các mối quan hệ giữa văn hóa và các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng văn hóa chính trị; đề xuất mục tiêu, quan điểm, định hướng và giải pháp có tính chất đột phá để phát triển nên văn hoá dân tộc trong thập kỷ tới. Do vấn đề nghiên cứu có tính chất dự báo, mang tầm chiến lược, góp phần vào việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển văn hóa của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn 2011 - 2020 nên đã tiếp cận văn hóa từ bình diện lý luận - chính trị; quán triệt sâu sắc quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển văn hóa; kế thừa và phát huy một cách sáng tạo quan điểm, đường lốì, chính sách văn hóa của Đảng và Nhà nước ta; tiến hành tổng kết thực tiễn 25 năm xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam (từ năm 1986 đến nay), đánh giá những mặt mạnh và hạn chế, chỉ rõ những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của các thành tựu và hạn chế đó. Qua đó, xây dựng được tầm nhìn có ý nghĩa chiến lược mang tính hệ thống và toàn diện về phát triển văn hóa, dự báo xu thế, xác định mục tiêu, quan điểm, định huống, nội dung, nhiệm vụ và những giải pháp có tính đột phá để xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; đề xuất các kiến nghị cụ thể về nội dung cần bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 và nội dung của Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1315
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2011-2020.pdf48.34 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.