Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1313
Title: Một số nội dung cơ bản về nghiệp vụ báo chí, xuất bản
Authors: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Báo chí;Xuất bản;Nghiệp vụ
Issue Date: 2013
Publisher: H.: Thông tin và truyền thông
Abstract: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, X, XI của Dảng Cộng sản Việt Nam và Quyết định số 534/QĐ-BTTTT ngày 14/4/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành chương trình khung bồi dưỡng chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên; nhằm tiêu chuẩn hóa cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản theo chức danh; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông xuất bản “Bộ tài liệu bồi dưỡng chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên”. Bộ tài liệu bao gồm 20 chuyên đề, được kết cấu thành 02 tập; trong đó: Tập 2 - Một số nội dung cơ bản về nghiệp vụ báo chí, xuất bản. Nội dung tập sách gồm 08 chuyên đề, trình bày về Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của nhà báo; Cơ sở lý luận báo chí, xuất bản; Các loại hình báo chí; Các loại hình xuất bản; Lịch sử báo chí, xuất bản; Tổ chức và hoạt động của cơ quan báo chí và nhà xuất bản; Ngôn ngữ báo chí, biên tập ngôn ngữ báo chí, xuất bản; Tác phẩm báo chí, xuất bản. Tài liệu giúp chuẩn hóa, cụ thể hóa những kiến thức, kỹ năng quản lý về báo chí, xuất bản; làm nền tảng cho việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý về báo chí, xuất bản; góp phần xây dựng đội ngũ, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản; bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên các báo, đài, nhà xuất bản trên toàn quốc. ...
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1313
Appears in Collections:Quản lý xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Một số nội dung cơ bản về nghiệp vụ báo chí, xuất bản.pdf33.16 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.