Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1311
Title: Làm báo: lý thuyết và thực hành
Authors: Trần Quang
Keywords: Báo chí;Lí thuyết;Thực hành
Issue Date: 2001
Publisher: H.: Đại học Sư phạm, 270 tr
Abstract: Trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, báo chí là một phương tiện thông tin ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển kinh tế, xã hội góp phần thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của đất nước. Để góp phần tăng thêm số lượng tài liệu tham khảo, phục vụ cho các bạn sinh viên học tập và nghiên cứu chuyên Ngành Báo Chí, cuốn Làm Báo Lý Thuyết Và Thực Hành đã được biên soạn với nội dung gồm 2 phần : - Phần thứ nhất: trình bày về lý thuyết và thực hành các thể loại thuộc nhóm nghệ thuật - chính luận như thể loại ký (bao gồm ký chân dung, du ký, bút ký, ký sự), thể loại phóng sự, thể loại ghi nhanh, các thể loại trào phúng (châm biếm, đả kích, thơ trào phúng). - Phần thứ hai trình bày một sổ quan điểm lý luận về báo chí hiện đại như quan hệ giữa báo chí thực tiễn và báo chí học, đối tượng và phạm vỉ nghiên cứu của báo chí học, vai trò của nhà báo trong xã hội hiện đại với tư cách là nhà sư phạm và người mở đường, yêu cầu về đạo đức nghề' nghiệp của giới báo chí, những vấn đề cần chú ý trong sáng tạo tác phẩm, trách nhiệm chính trị của nhà báo, sử dụng ngôn ngữ trên báo...
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1311
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Làm báo lý thuyết và thực hành.pdf19.3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.