Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/131
Title: Giáo trình các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam, Quyển 2
Authors: Dương, Thị Hưởng (chủ biên)
Keywords: Giáo trình;Luật;Pháp luật;Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Cuốn sách tập trung trình bày một số vấn đề cơ bản và các quy định pháp luật mới có liên quan đến 4 ngành luật cơ bản: luật dân sự, luật kinh tế, luật lao động, luật đất đai.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/131
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao trinh cac nganh luat - Q2.pdf40.84 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.