Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1309
Title: Về chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Authors: Hồ, Chí Minh
Keywords: Chủ nghĩa Mác-Lênin;Chủ nghĩa xã hội;Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia, 406 tr
Abstract: Cuốn sách “Về chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” xuất bản lần thứ hai gồm những đoạn trích từ các trước tác của Hồ Chí Minh, được sắp xếp theo những nội dung chính sau đây: - Phần thứ nhất: về chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội - Phần thứ hai: Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong từng phần được chia ra những chủ đề nhỏ hơn để bạn đọc tiện theo dõi. Các đoạn, câu trích trong từng chủ đề được sắp xếp theo thứ tự thời gian của tác phẩm. Toàn bộ các câu trích và đoạn trích trong cuốn sách này được tuyển chọn từ bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ hai, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản trong hai năm 1995, 1996. Cuối mỗi đoạn hoặc câu trích có ghi số tập và số trang có đoạn trích, câu trích đó.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1309
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.