Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1307
Title: Góp phần nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Trương, Minh Dục
Keywords: Lịch sử Đảng;Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia, 618 tr
Abstract: Cuốn sách là kết quả nghiên cứu và giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam của tác giả trong 30 năm qua, không chỉ đề cập nhiều vấn đề chung, tổng quát về lịch sử gần 80 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn thể hiện sự quan tâm của tác giả đến lịch sử các khu vực, địa phương ở nước ta. Sách gồm bốn phần: Phần thứ nhất: Một số nghiên cứu về chủ nghĩa Mác-Lênin - tư tưởng Hồ Chí Minh; Phần thứ hai: Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (1930-1975); Phần thứ ba: Đảng trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp đổi mới; Phần thứ tư: Một số vấn đề về xây dựng Đảng. Tiếp cận vấn đề với các phương pháp lịch sử và lôgíc, các phương pháp tiếp cận liên ngành, phương pháp tổng kết thực tiễn, cuốn sách sẽ là tài liệu học tập, tham khảo hữu ích cho sinh viên và các nhà nghiên cứu.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1307
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Góp phần nghiên cứu lsđ CSVN.pdf88.86 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.