Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1305
Title: Trung Quốc: những chiến lược lớn
Authors: Hồ, An Cương
Keywords: Trung Quốc;Chiến lược
Issue Date: 2003
Publisher: Thông tấn
Abstract: Nội dung cuốn sách là những công trình nghiên cứu thực tiễn sâu sắc về chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục,ngoại giao, quốc phòng của Trung Quốc từ đầu thế kỷ XXI cho tới năm 2020 và xa hơn.Mục tiêu dân giàu, nước mạnh về các chiến lược phát triển của Trung Quốc nhằm đạt mục tiêu chiến lược về tài nguyên, phát triển kinh tế - xã hội, tin học hoá, tăng trưởng kinh tế, ngoại giao, an ninh quốc gia, chiến lược Đông Á, quốc phòng của Trung Quốc
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1305
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trung quốc những chiến lược lớn.pdf89.07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.