Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1303
Title: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kinh doanh xuất bản phẩm ở trường Đại học Văn hóa Hà Nội hiện nay
Authors: Kiều, Thị Thu Trang
Advisor: Trần, Văn Thư
Keywords: Chất lượng;Đào tạo;Bồi dưỡng;Cán bộ;Kinh doanh;Xuất bản phẩm;Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kinh doanh xuất bản phẩm ở trường Đại học Văn hóa Hà Nội; Đánh giá thực trạng công tác đào tạo cán bộ kinh doanh xuất bản phẩm ở Trường Đại học Văn hóa Hà Nội hiện nay; Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kinh doanh xuất bản phẩm trong thời kỳ mới ở trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1303
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kieu Thi Thu Trang.pdf843.84 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.