Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1302
Title: Hoạt động xuất bản sách kinh tế tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật trong điều kiện kinh tế thị trường
Authors: Phạm, Tuyết Nhung
Advisor: Hoàng, Phong Hà
Keywords: Hoạt động;Xuất bản sách;Kinh tế;Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về hoạt động xuất bản sách kinh tế; Tìm hiểu và đánh giá thực trạng hoạt động xuất bản sách kinh tế ở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật; Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất bản sách kinh tế ở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1302
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Tuyet Nhung.pdf853.84 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.