Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1301
Title: Kinh doanh sách trực tuyến ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Huyền Anh
Advisor: Đỗ, Thị Quyên
Keywords: Kinh doanh;Sách;Trực tuyến;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận về các vấn đề cơ bản về thương mại điện tử và kinh doanh sách trực tuyến; Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh sách trực tuyến ở Việt Nam qua nghiên cứu trường hợp một số nhà sách như Vinabook.com, Tiki.vn, bizSPACE.vn, Alezaa.com...; Đề xuất những giải pháp nhằm tạo lập cơ sở cho sự phát triển của hoạt động kinh doanh sách trực tuyến ở Việt Nam.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1301
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Huyen Anh.pdf1.43 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.