Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1300
Title: Hoạt động thiết kế, trình bày sách lý luận chính trị ở Việt Nam hiện nay
Authors: Ứng, Thị Bích Liên
Advisor: Hà, Huy Phượng
Keywords: Hoạt động;Thiết kế;Trình bày;Sách;Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận về thiết kế, trình bày sách nói chung, hoạt động thiết kế, trình bày sách lý luận chính trị nói riêng. Cụ thể, định vị các khái niệm công cụ; xác định vai trò, vị trí của hoạt động thiết kế, trình bày trong công tác xuất bản sách lý luận chính trị; luận giải mối quan hệ giữa nội dung và hình thức trong sách lý luận chínhtrị...; Khảo sát thực tế hoạt động thiết kế, trình bày sách lý luận chính trị ở Việt Nam hiện nay, nhằm chỉ rõ thành công, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động thiết kế, trình bày sách lý luận chính trị của các nhà xuất bản lựa chọn khảo sát; Đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thiết kế, trình bày sách lý luận chính trị ở nước ta nói chung, của các nhà xuất bản lựa chọn khảo sát nói riêng.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1300
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ung Thi Bich Lien.pdf2.52 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.