Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/130
Title: Quan hệ công chúng của các tờ báo dành cho thanh niên hiện nay (Khảo sát các tờ báo: Tiền Phong, Thanh Niên và Tuổi Trẻ)
Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng
Advisor: Mai, Quỳnh Nam
Lương, Khắc Hiếu
Keywords: Quan hệ công chúng;Báo chí;Thanh niên
Issue Date: 2009
Abstract: Luận án triển khai hệ thống hóa, phân tích và phát triển lý thuyết về PR của các cơ quan báo chí, cụ thể là với tòa soạn báo dành cho thanh niên trong diện khảo sát; khảo sát, phân tích thực trạng tổ chức, thực hiện các lĩnh vực PR được các tờ báo dành cho thanh niên trong diện khảo sát chú trọng thực hiện và những vấn đề đang đặt ra trong hoạt động PR tại các tờ báo này; đề xuất các giải pháp nhằm phát triển PR ở các tờ báo dành cho thanh niên ở nước ta hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/130
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LATS Do Thi Thu Hang.pdf3.65 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.