Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1299
Title: Quản lý nhà nước về hoạt động liên kết xuất bản sách ở Việt Nam hiện nay
Authors: Vương, Thị Luyến
Advisor: Trần, Văn Hải
Keywords: Quản lí nhà nước;Liên kết;Hoạt động;Xuất bản sách;Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn phân tích cơ sở lý luận của QLNN, các nội dung và phương thức quản lý của nhà nước đối với hoạt động liên kết xuất bản ở nước ta hiện nay; Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động QLNN đối với liên kết xuất bản ở nước ta, nêu ra những thành tựu, những hạn chế và những vấn đề đang đặt ra đối với QLNN về hoạt động này; Nêu phương hướng, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đối với hoạt động liên kết xuất bản ở nước ta hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1299
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vuong Thi Luyen.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.