Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1298
Title: Nâng cao chất lượng công tác xuất bản sách văn học tư liệu của Nhà xuất bản Công an nhân dân hiện nay
Authors: Lê, Thị Thủy
Advisor: Trần, Văn Hải
Keywords: Xuất bản;Sách văn học;Tư liệu;Nhà xuất bản Công an nhân dân
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn làm rõ một số khái niệm cơ bản, phân tích đặc điểm, vai trò của mảng sách văn học tư liệu đối với bạn đọc nói chung và đối với các cán bộ, chiến sĩ Công an nói riêng; Khảo sát, đánh giá đúng thực trạng công tác biên tập xuất bản sách văn học tư liệu của nhà xuất bản Công an nhân dân từ năm 2004 đến nay; Nêu phương hướng, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản loại sách này ở Nhà xuất bản Công an nhân dân nhằm phục vụ bạn đọc nói chung và đối với các cán bộ, chiến sĩ Công an nói riêng.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1298
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Thuy.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.