Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1297
Title: Hoạt động xuất bản của Nhà xuất bản Tôn giáo trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Thanh Huyền
Advisor: Phạm, Văn Thấu
Keywords: Hoạt động;Xuất bản;Nhà xuất bản Tôn giáo
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn nêu bật những nét khái quát công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở Việt Nam; đồng thời nêu bật quá trình thành lập và quy chế của Nhà xuất bản Tôn giáo với tính cách là đơn vị thực hiện quản lý nhà nước đối với việc xuất bản ấn phẩm phục vụ công tác tôn giáo và đồng bào có đạo; Khái quát những nét chính trong hoạt động của Nhà xuất bản Tôn giáo từ khi thành lập đến nay; khảo sát kết quả hoạt động trong 10 năm từ 2004 đến 2013; đồng thời nêu lên một số tồn tại, bài học kinh nghiệm trong quá trình công tác;Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất bản của Nhà xuất bản Tôn giáo trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1297
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thanh Huyen.pdf739.14 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.